thành lập công ty cổ phần trên cơ sở hợp nhất công ty