Quy định mới về hóa đơn điện tử theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC