Khi nào ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế?