Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại huyện Vạn Ninh